โปรโมชั่น กสิกร ฟรี ค่าธรรมเนียมบริการ SMS ขยันบอก 2 เดือนแรก

ฟรี ค่าธรรมเนียมบริการ SMS ขยันบอก 2 เดือนแรก วันนี้ –  30 มิถุนายน 2554

SMS ขยันบอก จะเงินเข้าเงินออก บอกทุกยอด มากน้อยแค่ไหน ไม่มีกั๊ก

Transaction Alert บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS  อีกหนึ่งบร ิการจาก K-mAlert (บริการรับข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย)
ด้วย 2 รูปแบบบริการดีๆ ที่คุณเลือกได้

ขยันบอกแบบที่ 1 แจ้งทุกรายการเดินบัญชีเงินฝาก SMS (Aaccount Alert)
– แจ้งทุกรายการเงินเข้า* และเงินออกทันที
– แจ้งสรุปยอดคงเหลือในบัญชี ณ ต้นชั่วโมง
* ยกเว้นเงินเข้าจากรายการดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ขยันบอกแบบที่ 2  แจ้งสรุปเปลี่ยนแปลงยอดบัญชีเงินฝากผ่าน SMS (Balance Change Alert)
– แจ้งสรุปยอดเงินที่เปลี่ยนแปลงไป และยอดเงินคงเหลือ ณ ต้นชั่วโมง
– แจ้งเฉพาะกรณีที่ยอดคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับยอดเงินคงเหลือในชั่วโมงก่อนหน้า

ฟรี ค่าธรรมเนียมบริการ SMS ขยันบอก 2 เดือนแรก วันนี้ –  30 มิถุนายน 2554

ขอบคุณข้อมูลโปรโมชั่นจาก http://www.kasikornbank.com

promotion1081009 Adminการเงิน ธนาคารSMS,ธนาคารกสิกรไทย,ฟรี,โปรโมชั่น,โปรโมชั่น กสิกร ฟรี ค่าธรรมเนียมบริการ SMS ขยันบอก 2 เดือนแรก
ฟรี ค่าธรรมเนียมบริการ SMS ขยันบอก 2 เดือนแรก วันนี้ -  30 มิถุนายน 2554 SMS ขยันบอก จะเงินเข้าเงินออก บอกทุกยอด มากน้อยแค่ไหน ไม่มีกั๊ก Transaction Alert บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS  อีกหนึ่งบร ิการจาก K-mAlert (บริการรับข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) ด้วย 2 รูปแบบบริการดีๆ ที่คุณเลือกได้ ขยันบอกแบบที่ 1 แจ้งทุกรายการเดินบัญชีเงินฝาก SMS (Aaccount Alert) - แจ้งทุกรายการเงินเข้า* และเงินออกทันที - แจ้งสรุปยอดคงเหลือในบัญชี ณ ต้นชั่วโมง * ยกเว้นเงินเข้าจากรายการดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ขยันบอกแบบที่ 2  แจ้งสรุปเปลี่ยนแปลงยอดบัญชีเงินฝากผ่าน SMS (Balance Change Alert) - แจ้งสรุปยอดเงินที่เปลี่ยนแปลงไป และยอดเงินคงเหลือ ณ ต้นชั่วโมง - แจ้งเฉพาะกรณีที่ยอดคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับยอดเงินคงเหลือในชั่วโมงก่อนหน้า ฟรี...